بازدید های حرفه ای با توجه به نیاز شما

بهترین پکیج بازدید ساز با بالاترین امکانات

پکیج بازدید 1

مدت زمان بازدید 10 ثانیه
بازدید بدون ریفر یا مبدا به صورت یکتا
قابلیت انتخاب کشور بازدید کننده
بهبود رنک الکسا
افزایش اتوریتی پیج

پکیج بازدید 2

مدت زمان بازدید 20 ثانیه
بازدید بدون ریفر یا مبدا به صورت یکتا
قابلیت انتخاب کشور بازدید کننده
بهبود رنک الکسا
افزایش اتوریتی پیج

پکیج بازدید 3

مدت زمان بازدید 30 ثانیه
بازدید بدون ریفر یا مبدا به صورت یکتا
قابلیت انتخاب کشور بازدید کننده
بهبود رنک الکسا
افزایش اتوریتی پیج
کاهش بونس ریت Bounce Rate